ścieki – definicja i klasyfikacja

Ścieki w ujęciu ogólnym i ścieki przemysłowe zdefiniowane zostały w ustawach : Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne.

ścieki definicja i klasyfikacjaŚcieki możemy definiować jako roztwór zanieczyszczeń pochodzących z :
 1. Gospodarstw domowych, powstają w wyniku zużycia wody na cele gospodarcze i bytowe.
 2. Gospodarstw rolnych i podmiotów zajmujących się hodowlą zwierząt – ścieki powstają z odchodów zwierzęcych w postaci ciekłej.
  Wyjątkami są gnojówka i gnojowica.
 3. Powierzchni dachów, ulic, wszystkich powierzchni wytworzonych przez człowieka, które są płukane przez opady atmosferyczne,
  lub na których roztapia się lód lub śnieg. Ściekiem są w tym przypadku wody roztopowe i opadowe, zabierające z wymienionych
  powierzchni zanieczyszczenia i spływające do sieci kanalizacyjnej.
 4. Składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych, innych niż niebezpieczne. Ściek ze składowiska to inaczej wody odciekowe.
 5. Zakładów wydobywczych, w postaci wód zanieczyszczonych podczas  odwadniania miejsc wydobycia.
 6. Firm zajmujących się hodowlą ryb, ściek to odchody ryb kumulujące się w zbiornikach hodowlanych.
Podstawowe grupy ścieków :
 1. Ścieki Bytowe – pochodzą z obiektów mieszkalnych i użytkowych wykorzystywanych przez człowieka. Powstają w wyniku czynności wykonywanych w gospodarstwach domowych oraz codziennych czynności higienicznych wykonywanych przez człowieka.
 2. Ścieki przemysłowe – powstają jako efekt uboczny produkcji lub innej działalności prowadzonej przez zakład przemysłowy, i usuwane są instalacją kanalizacyjną zakładu przemysłowego. Nie należą one go grupy bytowych ani deszczowo-roztopowych.
 3. Ścieki komunalne – pod tym pojęciem rozumie się ścieki bytowe zmieszane z przemysłowymi i opadowymi lub roztopowymi lub tylko bytowe, ścieki komulane kierowane są do systemu kanalizacyjnego należącego do gminy.

Potrzebujesz dodatkowych informacji, masz pytania NAPISZ :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Artykuły dotyczące metod oczyszczania PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące badania i diagnostyki ścieków PRZEJDŹ

Artykuły z informacjami o chemii stosowanej w procesie oczyszczania PRZEJDŹ

Informacje dotyczące ścieków przemysłowych i sposobów oczyszczania PRZEJDŹ

Informacje dotyczące osadów ściekowych, metod odwadniania osadów oraz urządzeń stosowanych w procesie PRZEJDŹ

Artykuły poświęcone urządzeniom stosowanym w oczyszczalniach ścieków PRZEJDŹ

Więcej informacji na temat prawa ochrony środowiska i powiązanych z tematem aktów prawnych PRZEJDŹ